Chcąc założyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu (zaopartzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Na pisemny wniosek wierzyciela Komornik Sądowy Damian Stachowski może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski.

Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.

Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika(seria i nr. dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

Jeśli nie potraficie Państwo wskazać sposobów egzekucji(majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać "wg ustaleń komornika"
Tak wypełniony wniosek należy czytelenie podpisać.

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o umorzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
04-12-2023